Alert: 7/01/2022 Të nderuar antarë të QKSHA Me kënaqësi dhe krenari ju njoftojmë…

Alert

Të nderuar antarë të QKSHA
Me kënaqësi dhe krenari ju njoftojmë se nga sot ju keni në dispozicion APP-in e QKSHA (AACC Riverdale NJ) që mund ta bëni download në telefonat tuaj celular.
-IPHONE https://apps.apple.com/us/app/aacc-riverdale-nj/id1617149376
-ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.migym.com.AACC_Riverdale_NJ
Ky hap i rëndësishëm është një projekt i madh i realizuar nga drejtuesit e QKSHA, duke mundësuar kështu për herë të parë që nga themelimi një mënyrë të thjeshtë dhe efikase të kryerjes së shërbimeve për antarët.
Të dashur antarë përmes këtij veprimi, ne ashtu siç ju premtuam ju ofrojmë ju një transparencë shumë më të madhe për zhvillimet dhe aktivitetet e organizatës dhe lehtësi të jashtzakonshme për kryerjen e nevojave të caktuara.
Modernizimi dhe sofistikimi i komunikimit dhe ambienteve në QKSHA do na mindësojnë ne të jemi më afër njëri tjetrit, të komunikojmë më shumë dhe më thjeshtë.
Ju ftojmë që sa më shpejtë të merrni në celularët tuaj APP-in e QKSHA dhe të fillojmë bashkë ndryshimin e madh dhe progresin e garantuar të QKSHA-së.
Vazhdojmë përpara, bashkë me ju, për ta ngritur këtë inatitucion në nivelet e merituara, për ne dhe fëmijët tanë
Faleminderit bordit drejtues për punën e vazhdueshme përta bërë QKSHA-në shtëpinë tuaj të dytë dhe për të afruar antarët sa më pranë njëri tjetrit.
Zbrisni APP-in dhe shijoni shërbimet që mund ti merrni përmes tij.
Gëzuar dhe faleminderit!
Këshilli i QKSHA-së

Honorable members of AACC
We are pleased to announce that from today you have at your disposal the AACC APP (AACC Riverdale NJ) that you can download on your mobile phones.
-IPHONE https://apps.apple.com/us/app/aacc-riverdale-nj/id1617149376
-ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.migym.com.AACC_Riverdale_NJ
This important step is a large project implemented by the leaders of AACC, thus enabling for the first time since the establishment of a simple and efficient way of performing services for members.
Dear members, through this action, we, as we promised you, offer you a much greater transparency for the developments and activities of the organization and extraordinary facilities for fulfilling certain needs.
The modernization and sophistication of communication and facilities in AACC will remind us to be closer to each other, to communicate more and simpler.
We invite you to get the AACC APP on your mobile phones as soon as possible and start together the big change and the guaranteed progress of AACC.
We continue forward, together with you, to raise this institution to the deserved levels, for us and our children
Thank you to the board for the ongoing work to make AACC your second home and to bring the members closer together.
Download the APP and enjoy the services you can get through it.
Thank you!
Board of AACC

Alert: 6/30/2022 Të nderuar antarë të QKSHA Me kënaqësi dhe krenari ju njoftojmë…

Alert

Të nderuar antarë të QKSHA
Me kënaqësi dhe krenari ju njoftojmë se nga sot ju keni në dispozicion APP-in e QKSHA (AACC Riverdale NJ) që mund ta bëni download në telefonat tuaj celular.
-IPHONE https://apps.apple.com/us/app/aacc-riverdale-nj/id1617149376
-ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.migym.com.AACC_Riverdale_NJ
Ky hap i rëndësishëm është një projekt i madh i realizuar nga drejtuesit e QKSHA, duke mundësuar kështu për herë të parë që nga themelimi një mënyrë të thjeshtë dhe efikase të kryerjes së shërbimeve për antarët.
Të dashur antarë përmes këtij veprimi, ne ashtu siç ju premtuam ju ofrojmë ju një transparencë shumë më të madhe për zhvillimet dhe aktivitetet e organizatës dhe lehtësi të jashtzakonshme për kryerjen e nevojave të caktuara.
Modernizimi dhe sofistikimi i komunikimit dhe ambienteve në QKSHA do na mindësojnë ne të jemi më afër njëri tjetrit, të komunikojmë më shumë dhe më thjeshtë.
Ju ftojmë që sa më shpejtë të merrni në celularët tuaj APP-in e QKSHA dhe të fillojmë bashkë ndryshimin e madh dhe progresin e garantuar të QKSHA-së.
Vazhdojmë përpara, bashkë me ju, për ta ngritur këtë inatitucion në nivelet e merituara, për ne dhe fëmijët tanë
Faleminderit bordit drejtues për punën e vazhdueshme përta bërë QKSHA-në shtëpinë tuaj të dytë dhe për të afruar antarët sa më pranë njëri tjetrit.
Zbrisni APP-in dhe shijoni shërbimet që mund ti merrni përmes tij.
Gëzuar dhe faleminderit!
Këshilli i QKSHA-së

Honorable members of AACC
We are pleased to announce that from today you have at your disposal the AACC APP (AACC Riverdale NJ) that you can download on your mobile phones.
-IPHONE https://apps.apple.com/us/app/aacc-riverdale-nj/id1617149376
-ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.migym.com.AACC_Riverdale_NJ
This important step is a large project implemented by the leaders of AACC, thus enabling for the first time since the establishment of a simple and efficient way of performing services for members.
Dear members, through this action, we, as we promised you, offer you a much greater transparency for the developments and activities of the organization and extraordinary facilities for fulfilling certain needs.
The modernization and sophistication of communication and facilities in AACC will remind us to be closer to each other, to communicate more and simpler.
We invite you to get the AACC APP on your mobile phones as soon as possible and start together the big change and the guaranteed progress of AACC.
We continue forward, together with you, to raise this institution to the deserved levels, for us and our children
Thank you to the board for the ongoing work to make AACC your second home and to bring the members closer together.
Download the APP and enjoy the services you can get through it.
Thank you!
Board of AACC

Alert: 6/27/2022 Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Me pikëllim të thellë …

Alert

Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Me pikëllim të thellë morëm lajmin që ka ndërruar jetë Ruzdi Qira djali i Rakip Qirës dhe vëllai i Enver Qirës. Zoti i faltë paqe në botën e amshueshme.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet nesër e Martë 28 Qershor, procesi i varrimit fillon prej orës 12:00pm tek xhamija jonë

Adresa: 90 Riverdale Road
Riverdale, NJ 07457

Konaku do të filloi nga nesër 6/28 ( e Martë )
6/29 e Mërkur prej orës 5pm-9pm dhe më
6/30 e Ejnte prej orës 5pm-9pm

Lusim Perendin e madhërauar që merhumit të ja ketë pranuar veprat e mira dhe shpirtin e ti
ta vendosi në xhenet, kurse familjes Qira pas soti ti jap vetëm të mira AMIN.

Alert: 6/27/2022 Të nderuar antar, Kampi veror i futbollit do të anulohet sot më …

Alert

Të nderuar antar,

Kampi veror i futbollit do të anulohet sot më 6/27 për shkak të stuhive të pritshme. Kampi i futbollit do të rifillojë nesër të Martën, 6/28 në të njëjtën orë.

Dear members,
The summer soccer camp will be canceled today 6/27 due to the expected thunderstorms. The soccer camp will resume tomorrow Tuesday, 6/28 at the same time. We look forward to seeing everyone tomorrow!

Alert: 6/25/2022 Njoftim! Ju njoftojm se Klubi Vllaz…

Alert

Njoftim!

Ju njoftojm se Klubi Vllaznimi organizon Kamp veror per Futboll per grupmoshat e reja nga mosha 8-15 vjec per djem dhe vajza. Kampi fillon nga e Hena gjer te Ejnten (6/27- 6/30). Kampi do te jete falas duke u sponzoruar nga QKSHA. Kampi do te filloj nga ora 9Am- 12Pm ne Wayne, Alps rd park. Te gjith to interesuarit mun te lajmerohen ne email ose Nr.tel. email: bdzils@gmail.com ose 862-239-3362.

Soccer club Vllaznimi is organizing a Summer Soccer Camp for grop ages 8-15 years old, boys and girls. The camp starts Monday-Thursday (6/26-6/30) from 9Am-12Pm at Alps rd park in Wayne. It will be free for all the members. Please reach out to bdzils@gmail.com or 862-239-3362 if you have any question.

Alert: 6/25/2022 Të nderuar antarë të QKSHA Në mbledhjen e fundit të bordit të…

Alert

Të nderuar antarë të QKSHA

Në mbledhjen e fundit të bordit të QKSHA u diskutua lidhur me shkollën dhe sferën e arsimit në QKSHA. Nga ky diskutim u konstatua se QKSHA duhet të punojë shumë më tepër në këtë drejtim. Shkolla dhe nxënësit kanë nevojë për një standard më të konsoliduar dhe profesional për të arritur objektivat dhe për të ngritur interesin e prindërve dhe të nxënësve për të marrë pjesë në programin mësimor të shkollës sonë.
Të gjithë e dim se Shkolla është shtylla kryesore e Qendrës sonë, është oaza ku fëmijët tanë duhet të ushqehen me kulturën dhe traditën tonë.
Si rrjedhojë e kësaj situate, bordi vendosi të angazhojë kuadro profesionale për ti arritur këto objektiva, prandaj u vendos që të shpallet konkurs publik për pozicionet e mëposhtme:

1. Drejtoresh/Drejtor e certifikuar në arsim.
– Të pregadis plan programin (kirukulumin) në nivele të ndryshme (si pas grup moshave)për vitin shkollor 2022/23,
– Të krijoi kalendarin vjetor me aktivitet të ndryshme në arsim,
– Të menaxhoj mësimedhensit.
– Të angazhohet për të realizuar vendimet e bordit të QKSHA lidhur me ndryshimet apo propozimet e mundshme në sferën e arsimit.

2.QKSHA hap vende pune për mësimendhënës të çertifikuar në arsim të ulët ( nga parashkollor e deri në klasen e pestë )

Pozicionet e përmenduara më lartë janë PartTime.

Të gjithë të interesuarit mundet të paraqiten pranë zyrës së QKSHA-së
Adresa: 90 Riverdale Road, Riverdale, Nj
Email i QKSHA: albanianacc@gmail.com

Honorable members of AACC

At the last AACC board meeting, the school and the field of education in AACC were discussed. From this discussion it was concluded that AACC should work much more in this direction. Schools and students need a more consolidated and professional standard to achieve the objectives and to raise the interest of parents and students to participate in our school curriculum.
We all know that the School is the main pillar of our Center, it is the oasis where our children should be nourished by our culture and tradition.
As a result of this situation, the board decided to engage professional staff to achieve these objectives, so it was decided to announce a public competition for the following positions:

1. Director certified in education.
– To prepare the curriculum at different levels (as per the age group) for the school year 2022/23,
– To create an annual calendar with various activities in education,
– To manage teachers.
– To commit to implement the decisions of the AACC board regarding possible changes or proposals in the field of education.

2.AACC creates jobs for certified teachers in lower education (from preschool to fifth grade)

The positions mentioned above are PartTime.

All interested parties can come to the QKSHA office
Address: 90 Riverdale Road, Riverdale, NJ
Email to QKSHA: albanianacc@gmail.com

Alert: 6/02/2022 Lajmërim Të nderuar antar Qendra Kulturore Shqi…

Alert

Lajmërim

Të nderuar antar Qendra Kulturore Shqiptare Amerikane këtë të Shtunë ( 4 Qershor ) do të manifeston 40 vjetorin e hapjes së paraleljes se gjuhes Shqipe dhe perfundimin e vitit shkollor 2021/2022 dhe jeni të ftuar të merrni pjesë familjarisht ku fëmijët tuaj do të argetohen me lojra argetuese, muzik dhe ushqim ( BBQ ).
Programi do të fillon në ora 12pm – 5pm ( E Shtunë 4, Qershor ) tek qendra jonë.

Adresa: 90 Riverdale Road
Riverdale, NJ

Dear member, The Albanian American Cultural Center this Saturday (June 4) will celebrate the 40th anniversary of the opening of the Albanian language class and the end of the school year 2021/2022 and you are invited to participate as a family where your children will have fun with games entertainment, music and food (BBQ).
The program will start at 12pm – 5pm (Saturday 4, June) at our center

Address: 90 Riverdale Road
Riverdale, NJ