Alert: 3/13/2021 NJOFTIM ZGJEDHJET DHE SHPALLJA E KANIDIDATURAVE PËR KRYETAR Të n…

Alert

NJOFTIM
ZGJEDHJET DHE SHPALLJA E KANIDIDATURAVE PËR KRYETAR

Të nderuar Anëtarë , Ju njoftojmë që zgjedhjet për kryetar do të mbahen më datë 18 prill 2021.
Orari I zgjedhjeve do te jetë nga ora 10:00 am deri në 5:00 pm.
Të drejtë vote do të kenë të gjithë anëtaret e QKSHA :Anëtarësia për vitin 2020 do jetë kushti për të gëzuar të drejtë vote.

Kandidati për kryetar duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme:

• Kandidati duhet të kete paguar anëtarësinë e 5 viteve te fundit.
• Kandidati duhet të ketë paguar OBLIGIMIN prej $3000 dollarësh.
• Kandidati duhet të jetë Nënshtetas Amerikan ose me leje qendrimi në SHBA (green card).
• Duhet të paraqes dokumentacionin në ditën e caktuar të paraqitjes së kandidaturës për kryetar .
• Cdo individ I cili është anëtar i një organi drejtues në ndonjë organizatë tjetër me interes konfliktual me QKSHA nuk i lejohet të kandidoj për asnjë post në zgjedhjen e organit drejtues të QKSHA.
• Kandidati I porsa zgjedhur prej datës së pranim- dorëzimit të detyrës në një afat prej 60 ditësh ka për OBLIGIM të bëj thirrje për një konferencë me anëtarët e QKSHA për të diskutuar me anëtarët për formimin e KËSHILLIT KONTROLLUES dhe të paraqes raportin financiar .
• Kandidati I porsa zgjedhur më datë 5/2/2021 të pranim- dorëzimit të detyrës nga kryesia e mëparshme duhet të ketë plotësuar postet : Nënkryetar, Sekretar, Arkëtar, Përgjegjësit për arsim e kulturë, Përgjegjësit për aktivitetin fetar, Përgjegjësit për aktivitetet e lira.
• Të gjithë individët për postet e lartë përmendura duhet të kenë paguar anëtarësinë për tre vitet e mëparshme dhe OBLIGIMIN $3000 dollarësh .
• Kandidati duhet të nënshkruaj këtë letër për dakortësinë me keto kushte para se të shpallë kanditaturen për kryetar. Nëse Kandidati refuzon dhe nuk pranon kushtet e lartë përmendura nuk do ti lejohet të kandidatoj për kryetar.
• Të gjithë të interesuarit mund të shpallin kandidaturën e tyre nga dita e pranimit të këtij njoftimi deri më datën e fundit 4 prill 2021 Ora 4:00 pm. Të gjitha kërkesat duhen te paraqiten në afatin e caktuar para këshillit zgjedhor.

KËSHILLI ZGJEDHOR

Edip Ramadani 201-697-9823
Izmir Alla 201-620-0917
Kalosh Sela 973-626-4565
Feris Roci 917-865-5776
Alban Oxha 201-233-1603